برگه‌ها

خدمات ارتباطی و پهنای باند

  • طراحی، تأمین زیر ساخت، پهنای باند و توزیع اینترانت اختصاصی در سراسر کشور
  • تأمین تجهیزات، زیرساخت، ارائه خدمات ارتباط بی سیم (Wireless) بین مراکز اصلی (PTP & PTMP)
  • خدمات مهندسی در بررسی و ارزیابی و ارائه طرح پیشنهادی در تأمین تجهیزات و زیرساخت و پهنای باند مورد نیاز
  • تامین پهنای باند، تجهیزات و توزیع اینترنت اختصاصی در سراسر کشور

خدمات ارتباطی و پهنای باند