حساسیت ارائه خدمات پشتیبانی در بانک‌ها و مؤسسات مالی به دلیل پویایی و پیچیدگی در حوزه خدمات الکترونیک ما را بر آن داشته تا به‌منظور عمل نمودن به تعهدات خود موارد ذیل را سرلوحه قرار دهیم:

  • استفاده از نیروهای زبده و متخصص در هر یک از امور
  • دقت و صبر جهت یافتن و رفع دقیق مشکلات ایجادشده
  • تجزیه‌وتحلیل شرایط و رفع مسئله
  • مستندسازی
  • باشگاه مشتریان (معرفی باشگاه مشتریان، ورود به سایت باشگاه مشتریان)

حوزه دستگاه پوز