زیرساخت فیزیکی

  • طراحی، اجرا و نگهداری زیر ساخت فیزیکی مراکز داده مطابق با مختصات استانداردهای BICSI و TIA 942 در سطوح ۴ گانه که شامل مقاوم سازی بنا و مقاومت در برابر زلزله، سیستم های تهویه هوا، سیستم اطفاء حریق، درب های ضد حریق و ضد انفجار، دوربین های کنترلی، سیستم های کنترل تردد، سیستم روشنایی، سیستم خنک کننده، سیستم برق شهری، UPS و ژنراتور، چاه ارت و … می‌باشد.
  • مشاوره در حوزه امکان‌سنجی مراکز داده شامل شناسایی وضعیت موجود، تهیه برنامه مدیریت پروژه، تهیه ساختار سازمانی اجرای پروژه، شناسایی اهداف، نیازها و محدودیت‌های تجاری، شناسایی محدودیت‌های فنی، بررسی زیرساخت‌های ارتباطی و مراکز خدماتی، مطالعات تطبیقی، مطالعه استانداردهای مراکز داده، تحلیل و ارزیابی فنی.

رایانش ابری

  • ﻣﺸﺎوره، ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اجرا راهکارهای راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮي (Cloud Computing) در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ (SaaS, PaaS, IaaS, NIST)
  • ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي STaaS) Storage as a Service)
  • طراحی و پیاده سازی DaaS) Desktop as a Service)

ذخیره سازی

مشــاوره، طراحــی، اجرا و پشتیبانی سیستم‌های ذخیره‌سازی، پشتیبان گیری به صورت زمان‌بندی شده و بازیابی اطلاعات در وضعیت های بحرانی (Disaster Recovery Planning)

مراکز داده