• مشاوره و راه‌اندازی و استقرار اداره امنیت بر اساس استانداردهای ارائه شده
 • مراکز عملیات امنیتی شبکه SOC) Security Operations Center)
 • ارائه طرح کلان و استراتژی امنیتی در معماری امنیتی ساختار اطلاعاتی سازمان‌ها منطبق با استانداردهای امنیتی روز دنیا از قبیل ISO27001/ISMS
 • ارزیابی امنیتی و تحلیل ریسک، تست نفوذپذیری، شناسایی و مستندسازی ضعف‌های امنیتی و تهدیدات مرتبط، ارائه طرح واکنشی در هنگام وقوع ریسک
 • آزمون های امنیتی بر اساس متدولوژی های استاندارد از قبیل OSSTMM و OWASP
 • طراحی و مستندسازی روال‌ها، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های امنیتی مطابق با استانداردهای امنیتی (ISO27001)
 • مشــاوره، تأمین، طراحــی، پیاده سازی و اجرای سیستم های Lawful Interception
 • تدوین و پیاده سازی استانداردها و سیستم مدیریت یکپارچه ISMS
 • پیاده سازی سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد بر اساس مدل (BSC)
 • پیاده‌سازی استاندارد مدیریت ریسک (ISO 31000)
 • تست نفوذپذیری و ارائه گزارش کامل وضعیت امنیتی شبکه در زمینه‌های OS, Network, Service Web application, SQL
 • خدمات تخصصی و حرفه ای جرم‌یابی در شبکه، موبایل و سیستم های کامپیوتری

راهکار های امنیتی و مدیریتی (Security & Management)