• اجرای تست و آزمون‌های امنیت دسترسی درونی و بیرونی شبکه و اطلاعات براساس استانداردهای فنی در قالب پلان مدون
 •  اجرای تست نفوذ PenTest در بازه‌های زمانی غیر قابل پیش‌بینی و ارائه گزارش ثبتی و تحلیلی مستند
 •  پشتیبان‌گیری مستمر از داده‌ها و لاگ تراکنش‌ها و آزمون کنترل و راه‌اندازی مجدد با استفاده از این اطلاعات
 •  ارائه راه‌کارهای لازم برای رمزنگاری کلیه اطلاعات قابل تبادل در شبکه داخلی و خارجی
 • تحلیل و طراحی سامانه هوشمند مدیریت مخاطرات ویژه شبکه‌های سازمانی، بانک و پرداخت
 •  تأمین و اجرای زیرساخت امنیتی بخش‌های فنی، مخابراتی مراکز داده Data Center ، اینترنت و اینترانت براساس استانداردهای روزدنیا
 • ارزیابی امنیتی و تحلیل ریسک، تست نفوذپذیری، شناسایی ضعف‌های امنیتی و تهدیدات مرتبط، ارائه طرح واکنشی در هنگام وقوعریسک
 • خدمات و تجهیزات امنیتی و حفاظتی و نظارت تصویری ویژه مجتمع‌های تجاری و اداری و مسکونی
 • تجزیه و تحلیل باج افزارها و ارائه راهکارهای مقابله با آن
 • بررسی و تحلیل Attack ها به شبکه و سرور و ارائه راهکارهای امنیتی در بخش های مختلف
 • مشاوره و پیاده‌سازی سامانه DLP جهت مدیریت و نظارت بر عملکرد شبکه
 • مشاوره طراحی و پیاده سازی لایه‌های دفاعی UTM, IDSIPS, WAF, FIREWALL
 • ارائه مشاوره، طراحی، تأمین تجهیزات، و اجرا مراکز عملیاتی و پشتیبانی شبکه NOC ) Network Operations Center )
 • مشاوره، طراحی و اجرا مراکز عملیات امنیتی شبکه SOC ) Security Operations Center )
 • مدیریت، راهبری، تأمین نیروی تخصصی و پشتیبانی مراکز عملیات امنیت داده، شبکه و تجهیزات
 • مدیریت، راهبری، تأمین نیروی تخصصی و پشتیبانی شبکه و مراکز داده

خدمات اطلاعات، تجهیزات و اماکن فیزیکی (بانکی/سازمانی)