اجرای شبکه های انتقال داده (LAN, MAN, WAN)، برق و صوت