طراحی، تولید و پیاده سازی نرم افزارهای مختلف کاربردی، امنیتی و مدیریتی