مطالب توسط مدیریت هلدینگ پاسارگاد

پیام مدیر عامل

بر این باوریم از همان ابتدا که بشر به سوی تمدن قدم نهاد عزم خود را برای کسب، گسترش و ترویج علم و فرهنگ جذب نمود، آنگونه که تمام دستاوردهای خود را برای حفظ و انتقال آن به نسل‌های بعد به نگارش درآورد و اینگونه ارتباطات بشری شکل گرفت. انقلاب صنعتی و بعدها پیدایش رسانه‌های […]